Társasházi törvény 2019.január 01. napjától bekövetkező módosítása

23. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása\r\n32. §\r\n(1) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 49. § (6) bekezdése a\r\nkövetkező c) ponttal egészül ki:\r\n(A közgyűlés azonnali hatállyal felmenti a tisztségviselőt, visszavonja a társasház-kezelői, az\r\ningatlankezelői tevékenység végzésére vonatkozó megbízatást, ha)\r\n„c) a tisztségviselő a megválasztását követően legkésőbb a jogszabályban előírt határidőn belül\r\nnem kezdeményezi nyilvántartásba vételét az ingatlanügyi hatóságnál.”\r\n(2) A Ttv. a következő IV/A. fejezettel egészül ki:\r\n13\r\n„IV/A. Fejezet\r\nA TÁRSASHÁZI TISZTSÉGVISELŐK NYILVÁNTARTÁSA\r\n55/A. §\r\n(1) A társasházi tisztségviselők nyilvántartásának célja, hogy a közösség ügyintézését ellátó\r\ntisztségviselők e törvényben meghatározott adatainak országosan nyilvános közzétételével\r\nmegvalósuljon a társasházak működésének transzparenciája, a jegyző társasházak felett gyakorolt\r\ntörvényességi felügyeletének hatékonysága biztosított legyen, továbbá a társasházak és a közösség\r\njogait és kötelezettségeit érintő hatósági eljárások során a megfelelő kapcsolattartást elősegítse.\r\n(2) A közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség\r\nügyintézését ellátó tevékenységet csak akkor láthat el, ha a tisztség keletkezésének tényét az\r\ningatlanügyi hatóság – az erre irányuló kérelme alapján – az ingatlan-nyilvántartásba – a társasház\r\ntörzslapjára – feljegyezte.\r\n55/B. §\r\nAz ingatlan-nyilvántartásba feljegyzett tény tartalmazza\r\na) a közösség ügyintézését ellátó közös képviselőnek vagy intézőbizottság elnökének\r\naa) természetes személy esetén családi és utónevét, lakcímét,\r\nab) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén nevét,\r\nszékhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,\r\nac) tisztségét, a tisztség keletkezésének és megszűnésének időpontját, illetve ha a\r\ntisztségviselő a közösség ügyeinek intézését ügyvivőként látja el, ennek tényét és határidejét,\r\nvalamint\r\nad) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén – valamint ha a\r\ntermészetes személy tisztségviselő bejelenti – az elektronikus levélcímét, telefonos\r\nelérhetőségét,\r\nb) a közgyűlés által elfogadott számviteli szabályok szerinti beszámolót.\r\n55/C. §\r\nA földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az általa üzemeltetett honlapon – bárki\r\nszámára korlátozásmentes hozzáférést biztosítva – közzéteszi a társasházi tisztségviselők e\r\nfejezetben meghatározott adatait, a társasházak számviteli szabályok szerinti beszámolóit, valamint\r\na társasház közösségének nevét, címét, helyrajzi számát.\r\n55/D. §\r\nA közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke látja el a nyilvántartásba vétellel, bejelentéssel,\r\nváltozásbejelentéssel kapcsolatos, jogszabályban foglalt feladatait.”\r\n(3) A Tvt. 64/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:\r\n14\r\n„64/A. §\r\nA közgyűlés által megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a közösség\r\nügyintézését ellátó tevékenységet 2019. május 1. napjáig – nyilvántartásba vételtől függetlenül –\r\nelláthatja, ha a tevékenység végzésére való jogosultságát, hitelt érdemlő módon igazolja.”\r\n(4) A Ttv. 65. §-a a következő 3. ponttal egészül ki:\r\n(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)\r\n„3. a nyilvántartásba vétel és a bejelentés rendjét, feltételeit, a nyilvántartás személyes adatot nem\r\ntartalmazó adattartalmát, a nyilvántartás vezetésére és az elektronikus kapcsolattartásra\r\nvonatkozó részletes eljárási szabályokat, a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnökének\r\ntájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeit, valamint a jogszabályban vagy hatósági\r\nhatározatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket\r\nrendeletben állapítsa meg.”\r\n(5) A Ttv. 66. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:\r\n„66. §\r\nFelhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény szerinti üzletszerűen végzett társasház-kezelői,\r\nvalamint üzletszerűen végzett ingatlankezelői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a\r\ntevékenység bejelentésének és a tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásnak a személyes\r\nadatot nem tartalmazó adattartalmát, továbbá a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó\r\nrészletes eljárási szabályokat rendeletben szabályozza.”\r\n24. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szól